Teknologiaratkaisut / Askele Insights -tuoteperhe

Tarjoa organisaation eri rooleille helpotusta työssään onnistumisessa

Askele Insights -sovellusten avulla tuntien kirjaaminen, projektien päivittäminen ja raportointi sekä avainhenkilöiden ajankäyttö tehostuvat merkittävästi.

Mikä tärkeintä – voimme tarjota ihmisille tukea ja helpotusta työnsä tekemiseen.

Askeleen kehittämät Insights-sovellukset tukevat useita rooleja yrityksessä:

 • Projektipäällikkö: projektien lähtötietojen ylläpito, tuntiarvio- ja deadline-hälytykset
 • Tiimivetäjä: oman yksikön projektien tietojen ylläpito ja ennusteiden luotettavuus
 • Taloushallinto: laskutusennusteiden oikeellisuus ja kuukausilaskutuksen varmistaminen
 • Myyjä: myynticasien tilauspäivien päivitys ja prosessin mukaisten ennusteiden syöttö
 • Tuntikirjaaja: omien työtuntien syöttämisen säännöllisyys ja tuntien kuukausiseuranta
 • Esihenkilö: omien alaisten työtuntien, poissaolojen ja liukumien säännöllinen seuranta

Askele Insights

Luo uutta aikaa myyjien ja projektipäälliköiden työhön

Pidä Severan myyntityöt ja projektiraportointi ajan tasalla

Varmista luotettavat ja eheät resursointi- ja talousennusteet

Vapauta työaikaa tuottavaan työhön ja luo automaatiota

Project by Askele -sovellus on rakennettu helpottamaan Visma Severaa käyttävien myyjien, projektipäälliköiden, tiiminvetäjien, esihenkilöiden sekä taloushallinnon ihmisten työtä.

Sovellus muistuttaa vastuuhenkilöitä, jos sovitut projektien tai myyntitöiden lähtötiedot puuttuvat sekä ilmoittaa jos aikataulut tai tuntiarviot uhkaavat ylittyä. Hallinnon näkökulmasta laskutuksen ja raportoinnin seuranta tehostuu merkittävästi, kun nähdään nopeasti, onko raportit ja ennusteet päivitetty sovitusti.

Valitse yritykselle tärkeimmät analyysit

Sovellus muistuttaa vastuuhenkilöitä myyntiin ja projektien ylläpitoon liittyvistä puutteellisista tai virheellisistä tiedoista. Yritys voi valita itselleen tärkeimmät muistutukset, esimerkiksi kun

 • projekteilla on puutteelliset lähtötiedot
 • projektien tai työvaiheiden tuntiarvio puuttuu tai uhkaa täyttyä
 • projektien tai työvaiheiden resursointi puuttuu tai uhkaa täyttyä
 • deadlinet lähestyy tai on ylittynyt
 • laskutusennuste puuttuu tai kuun vaihteen laskutus ei vastaa ennustetta

Valittavissa on kymmenittäin eri analyyseja, jotka yritys voi valita käyttöönsä Visma Severaan liittyen.

Tunnista ja korjaa virheet tehokkaasti

Sovellus lähettää automaattisen muistutuksen silloin, kun puutteita tai virheitä ilmenee. Sähköposti sisältää tiivistetyn hälytyslistan asioista tai tietokentistä, jotka käyttäjän tulisi huomioida. Viestistä ilmenee nopeasti

 • selkeä listaus virheistä tai puutteista, jotka tulisi korjata tai huomioida
 • pikalinkit projekteihin, jolloin korjaaminen on nopeaa ja helppoa
 • pikalinkit yrityksen käyttöohjeisiin, kuinka kyseinen asia tulisi tehdä

Muistutuksista on helppo jättää pois halutut työt ja/ tai projektityypit.

Muistutukset lähetetään vain silloin ja niistä projekteista, jotka kyseisen vastuuhenkilön tulisi huomioida.

Luo luotettavuutta yrityksen johtamiseen

Palvelun avulla projektitiedot ovat paremmin ajan tasalla. Tämän ansiosta talouden ja resursoinnin ennustaminen luotettavaa. Tuemme ihmisten työntekoa, tukemalla tietojen päivitystä:

 • myyjän tarjouskannan ylläpito helpottuu
 • projektipäälliköt säästävät aikaa tietojen ylläpidossa ja laskutuksessa
 • tiiminvetäjät saavat yhteenvedon vastuualueensa huomioita kaipaavista projekteista
 • talousjohdon raportoinnin koostaminen onnistuu nopeasti
 • laskutus- ja kate-enneiden luotettavuus ja ylläpito tehostuu
 • yritysjohdon raportoinnin laatu ja saatavuus paranee merkittävästi

Ominaisuudet

Tue myyjien, projektijohdon raportointia sekä luo uutta aikaa johtamistyölle

Sovellus muistuttaa myyjiä ja projektipäällikköjä aina, kun myyntityöllä tai projektilla on puutteita tai huomioitavaa. Tämä tukee vastuualueen johtamista ja vapauttaa arvokasta aikaa myynnille sekä projektien ja asiakkuuksien johtamiselle.

Tehosta johdon raportoinnin luotettavuutta ja saatavuutta

Luotettava liiketoiminnan raportointi on yrityksen johtamisen kulmakivi. Askeleen muistutukset voidaan kytkeä päälle myös yksikön vetäjille, jolloin he voivat varmistaa, että oman vastuualueen ennusteet ovat kunnossa. Tämä tukee erinomaisesti keskijohdon työtä ja auttaa johtamaan tiimiä kitkattomasti.

Varmista lähtötietojen oikeellisuus sekä työnkulun mukaiset tietojen hälytykset

Sovellukseen voi yrityskohtaisesti valita, mitä tietoja myynti- ja tilausprojekteilta analysoidaan. Hälytykset aktivoituvat esimerkiksi myynti- tai projektitilan perusteella. Sovellus tarjoaa myös useita tapoja rajata pois sellaiset projektit, joita ei ole tarpeen tutkia. Tämä tehostaa prosessia sekä vähentää turhista asioista muistututtamista. 

Nopea ja yksinkertainen käyttöönotto ja helppo käyttö

Luotettava liiketoiminnan raportointi on yrityksen johtamisen kulmakivi. Muistutukset voidaan kytkeä päälle myös yksikön vetäjille, jolloin he voivat varmistaa säännöllisesti, että oma vastuualue ja ennusteet ovat kunnossa. Tämä tukee erinomaisesti keskijohdon työtä ja auttaa johtamaan tiimiä kitkattomasti.

Kuukausimaksu

> 10 hlön organisaatiot:

100 € / kk / yritys +
2,00 € / kk / käyttäjä

Käyttöönottomaksu 1575 €

Sopimuskausi 6 tai 12 kk.


< 10 hlön organisaatiot:

50 € / kk / yritys +
2,00 € / kk / käyttäjä

Käyttöönottomaksu 1050 €

Sopimuskausi 6 tai 12 kk.

Käyttöönotto

 

Etätyöpajassa kartoitetaan yrityksen prosessit myynnin ja projektinhallinnan osalta ja käydään läpi mitä ja miten tietoja analysoidaan.

Työpajassa määritetyn tiedon avulla luodaan dokumentti teknistä käyttöönottoa varten, jossa kuvataan kuinka Askele Insights sovellus yrityksessä toimii.

Käyttöönotto:

 • 2-4h etätyöpaja: Myynti & Projektinhallinta
 • Palvelun tekninen käyttöönotto
 • Käyttöönoton seuranta ja laadunvarmistus
 • Mahdolliset muutokset määrittelyyn
 • Henkilökunnan koulutus
 • Dokumentointi

Työpajan kesto on arvio. Laskutetaan etukäteen.

Hinnat ALV 0%. Askele Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin

Hours by Askele -sovellus auttaa työntekijöitä tuntikirjausten muistamisessa. Tämän lisäksi se tukee esihenkilöitä tiimin ja ihmisten johtamisessa. Käyttöönotto Visma Severan add-on -toiminnoksi on todella nopeaa ja lisäarvoa syntyy heti käyttöönottopäivästä alkaen.

Tue työntekijää tuntikirjauksissa

Palvelu muistuttaa työntekijää, mikäli edellisellä päivällä on puutteita. Aamuinen viesti on tehokas aktivoija kirjausten tekemiseen. Laskutettava työ tulee kirjattua tarkemmin, jolloin yrityksen kannattavuus paranee.

Varmista esihenkilöiden työssään onnistuminen

Palvelun kautta puutteiden korjaaminen on helppoa ja nopeaa, eikä isoa virheellisten projektien massaa pääse enää syntymään.

Tarjoa hallinnolle reagointimahdollisuus

Palvelun avulla projektien tiedot ovat systemaattisesti ajan tasalla ja  yrityksen tulevaisuuden ennustaminen on vaivatonta ja luotettavaa.

Ominaisuudet

Tuntikirjausten tekeminen entistä helpommin

Sovellus muistuttaa työntekijää, jos edellinen työpäivä on merkitsemättä valmiiksi. Samoin työntekijä saa visuaalisen yhteenvedon maanantaisin omasta työviikosta ja -kuukaudesta.

Esimiestyön seurannan helpottaminen poistaa kitkaa ja tuo laatua HR-työhön

Esihenkilölle koostetaan säännöllinen ja visuaalinen yhteenveto alaisten työajasta, tuntikirjauksista sekä poissaoloista. Yhteenveto auttaa huomioimaan nopeasti, jos tunteja on kirjaamatta tai liukumia on kertynyt paljon.

Vapauta taloushallinnon työaikaa tuottavaan työhön

Työaikayhteenvetojen seuranta Visma Severalla ei ole koskaan ollut näin helppoa. Hallinnon vastuullisille luodaan visuaalisesti selkeitä yhteenvetoja vastoin ohjeistuksia merkityistä työpäivistä, jolloin virheiden etsiminen ja täydennyksistä muistuttaminen nopeutuu merkittävästi.

Lisäarvoa luodaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien

Sovelluksen käyttöönotto on nopeaa ja suoraviivaista. Henkilöiden vastuuroolit määritellään joustavasti, ja viestit lähtevät oikeille henkilöille heti seuraavana päivänä, lisättyjen Avainsanojen perusteella. Työtuntien syöttö, korjaaminen ja tarkistus onnistuu nopeasti suorien Visma Severa-linkkien kautta.

Kuukausimaksu

> 10 hlön organisaatiot:

100 € / kk / yritys +
2,00 € / kk / käyttäjä

Käyttöönottomaksu 1050 €

Sopimuskausi 6 tai 12 kk.


< 10 hlön organisaatiot:

50 € / kk / yritys +
2,00 € / kk / käyttäjä

Käyttöönottomaksu 525 €

Sopimuskausi 6 tai 12 kk.

Käyttöönotto

 

Etätyöpajassa kartoitetaan yrityksen prosessit työajankirjauksen osalta ja käydään läpi mitä ja miten tietoja analysoidaan.

Työpajassa määritetyn tiedon avulla luodaan dokumentti teknistä käyttöönottoa varten, jossa kuvataan kuinka Askele Insights sovellus yrityksessä toimii.

Käyttöönotto:

 • 1-2h etätyöpaja: Työajankirjaus
 • Palvelun tekninen käyttöönotto
 • Käyttöönoton seuranta ja laadunvarmistus
 • Mahdolliset muutokset määrittelyyn
 • Henkilökunnan koulutus
 • Dokumentointi

Työpajan kesto on arvio. Laskutetaan etukäteen.

Hinnat ALV 0%. Askele Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin

Kokemusta ja asennetta Etelä-Karjalasta

Emme pelkää olla rehellisiä ja suoria kun on sen aika, muutoin toimintaamme ohjaavia arvoja ovat avoimuus, tehokkuus ja tinkimättömyys asiakkaan tavoitetilan saavuttamiseksi.

Aloita helposti ottamalla meihin yhteyttä. Kartoitetaan yrityksenne tilanne ja annamme ehdotuksen, kuinka voimme kehittää yrityksenne liiketoimintaa!

Matti Tiilikainen

Matti Tiilikainen

Toimitusjohtaja, osakas

Matti on Askele Oy:n perustaja. Satojen projektien ja 14 vuoden kokemus kasvuyritysten liiketoiminnan kehittämisestä antaa erinomaiset valmiudet auttaa asiakkaita liiketoiminnan kehittämisessä.

+358 50 324 6655 | matti.tiilikainen@askele.fi

Pasi Koskinen

Pasi Koskinen

Konsultti, osakas

Pasin vahvuus on systemaattisuus myynnissä ja rautainen ammattitaito asiakasprojektien hallinnassa. Asiakkaan kanssa luodaan selkeät tavoitteet ja projektien dokumentointi on aina laadukasta. Pasin oma työkokemus IT- ja mainosaloilta antaa myös vahvat eväät auttaa asiakkaita.

+358 40 141 4141 | pasi.koskinen@askele.fi

Arttu Rossi

Arttu Rossi

Konsultti

Artulla on pitkä osaaminen opetusalalta ja tämä näyttäytyy projektien pedantissa edistämisessa, dokumentoinnissa sekä asiakkaan henkilöstön koulutuksissa. Systemaattisuus ja aito palo asiakkaan auttamisessa välittyy ihmisille ja tuo tuloksia!

+358 45 111 9343 | arttu.rossi@askele.fi

Hanna Karppinen

Hanna Karppinen

Tuotepäällikkö

Hanna liittyi Askeleeseen 2021. Hänen vastuullaan on SaaS-ohjelmistoliiketoiminnan sekä -kumppanuuksien kehittäminen. Aiemmin hän on tehnyt pitkän uran menestyneiden Saas-ohjelmistojen parissa Visma Solutionsilla.

+358 45 234 8646 | hanna.karppinen@askele.fi