Toiminnanohjauksen haasteet ovat tuttuja monille asiantuntijayrityksille ja luoville toimistoille, jotka pyrkivät hallitsemaan monimutkaisia prosesseja ja projekteja. Yksi yleisimmistä ongelmista on riittävien lähtö- ja seurantatietojen puute, joka voi johtaa yllättäviin tilanteisiin ja budjettien ylityksiin. Tämä ongelma korostuu erityisesti kiireisen työympäristön ja etätyön yleistymisen myötä, missä projektien hallinta voi helposti lipsua. Vahvista toiminnanohjauksen heikkoja lenkkejä – ota avuksi Askele Insights

Usein näemme, että asiakkailla toistuvat samankaltaiset haasteet olipa kyseessä sitten minkä kokoinen yritys tahansa. Yksi keskeinen tekijä ongelman taustalla on ihmisten kyky käsitellä informaatiota ja vastuuta. Kun vastuut kasvavat ja työpäivät täyttyvät ’silpputyöstä’, kuten sähköposteista ja puheluista, jotka eivät näy kalenterissa, tietojen seuranta ja hallinta kärsivät. Tämä johtaa usein siihen, että projektipäälliköt ja muut avainhenkilöt eivät pysy ajan tasalla projektien todellisesta tilasta. Tähän pulmaan olemme asiakkaidemme toiveita kuunnellen kehittäneet ratkaisuksi Askele Insights -lisäosat Severalle. Voit vahvistaa toiminnanohjauksen heikkoja lenkkejä Askele Insights -lisäosiemme avulla.

Talouden ennustaminen ja resurssien kehittäminen kiinnostaa yhä useampaa päättäjää

Viime aikoina monet yritykset ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota resurssien kehittämiseen, talouden ennustamiseen ja tehokkaampaan hallintaan. Tämä tarkoittaa parempien järjestelmien ja prosessien käyttöönottoa, jotka auttavat seuraamaan ja ennakoimaan projektien kulkua reaaliajassa. Yhtä suuri painoarvo on sillä, että liikkeenjohto ymmärtää kehittää yrityskulttuuria, jossa tiedon jakaminen ja avoimuus ovat arvostettuja, ja missä jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa projektin onnistumisessa.

Kehittyneet toiminnanohjausjärjestelmät, kuten Severa, tarjoavat mahdollisuuden seurata projektien edistymistä ja taloudellista tilannetta tarkasti. Ne mahdollistavat myös työajan ja resurssien hallinnan tehokkaammin, vähentäen yllätyksiä ja parantaen kommunikaatiota tiimien välillä. Mikään järjestelmä ei kuitenkaan yksin riitä. On suositeltavaa luoda säännölliset rutiinit ja palaverit, joissa projektitilanteet käydään läpi ja varmistetaan, että kaikki tietävät missä mennään. 

Keskeistä sekä projektin että muutoksen läpiviennin onnistumisessa on sitoutuminen ja organisaation aito halu kehittyä.

Toiminnanohjauksen parantaminen vaatii jatkuvaa sitoutumista ja kehitystä koko organisaatiolta. Se on yhteinen ponnistus, joka auttaa yritystä kasvamaan ja menestymään haastavassakin ympäristössä.

Resursoinnin haasteet erottavat jyvät akanoista

Projektinhallinta on olennainen osa yritysten menestystä, mutta se voi olla myös monimutkaista ja haastavaa. Näemme usein tilanteen, jossa projektipäälliköitä on riittävästi, mutta järjestelmällinen projektinhallinta puuttuu. Puutteet voivat johtaa siihen, että projekteja ei seurata tehokkaasti, mikä puolestaan voi aiheuttaa täysin turhia kustannusten ylityksiä ja aikataulujen venymistä. Tämä voi ilmetä esimerkiksi:

  • puutteellisina lähtötietoina
  • puutteellisena tarjouslaskentana tai
  • projektien jälkilaskennan puuttumisena tai epätäydellisyytenä

Muutoshallinnan vaikeus on toinen yleinen ongelma, joka korostuu erityisesti resursoinnissa. Projektijohdon motivaatio voi kärsiä, kun aikataulut muuttuvat toistuvasti tai muut arjen haasteet ruuhkauttavat viikkorytmin. Tämä voi johtaa siihen, että työntekijät kokevat turhautumista ja tehokkuus kärsii.

Me Askeleella olemme auttaneet satoja ja satoja yrityksiä kohtaamaan ja taklaamaan nämä haasteet. Yritykset tilaavat meiltä ennustettavuutta, tarkkuutta, luotettavuutta ja automatiikkaa, jotka ovat avainasemassa kasvun ja kehityksen kannalta. Kuitenkin ihmisten rooli projektinhallinnassa voi joskus olla heikoin lenkki, kun yritykset pyrkivät eteenpäin. Ratkaisu tähän haasteeseen tarjoaa kehittämämme Askele Insights -lisäosat Severalle. Projektinhallinnan parantaminen on kuitenkin harvoin vain tekninen haaste, vaan se vaatii myös ihmisten sitoutumista ja yhteistyötä. Kun yritykset ja niiden työntekijät työskentelevät yhdessä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ne voivat ylittää esteet ja saavuttaa menestystä haastavissakin olosuhteissa.

Askele Insights -lisäosilla tehokkuutta ja tarkkuutta toiminnanohjaukseen

Vahvista toiminnanohjauksen heikkoja lenkkejä – ota avuksi Askele Insights. Kehitimme Askele Insights -lisäosat Severalle vastauksena toistuviin haasteisiin, joita näemme asiakkaittemme kohtaavan toiminnanohjauksessaan. Jokainen kolmesta Askele Insights -lisäosasta on kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Askele Insightsin avulla yritykset voivat parantaa työaikojen kirjaamista, projektien päivitystä ja hyväksyntäprosesseja, jotka ovat usein aikaa vieviä ja unohtuvat kiireen keskellä.

Askele Insights -lisäosien kehityksen ytimessä on ollut halu palvella liikkeenjohtoa ja vastata esihenkilöiden tarpeisiin. Tämä on saavutettu luomalla intuitiivisia työkaluja, jotka auttavat käyttäjiä pitämään tietonsa ajan tasalla ja helpottavat päätöksentekoa. Esimerkiksi viikkorutiinien mallintaminen ja automatisoidut ilmoitukset varmistavat, että tärkeät tehtävät tulevat suoritetuiksi ajallaan, ilman tarvetta kirjautua järjestelmään varta vasten etsimään tietoja. Kun yksittäiset projektit toimivat tehokkaasti, ne vaikuttavat suuresti yrityksen menestykseen ja voivat erottaa keskivertoyritykset toimialan kärjestä.

Kokeile Askele Insights -lisäosia veloituksetta

Askele Insights -lisäosat Severalle auttavat asiantuntijayrityksiä tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan, systemaattisesti ja toistuvasti. Tämä mahdollistaa jatkuvan kehittymisen ja kilpailuedun säilyttämisen. Yhdessä Askeleen kanssa toteutettuna toiminnanohjauksen kehitysprojekti voi sisältää selkeiden prosessien ja käytäntöjen luomisen, tehokkaan työkalujen ja teknologian käyttöönoton sekä jatkuvan koulutuksen ja kehityksen tukemisen. Lisäksi on tärkeää luoda kulttuuri, jossa muutokset ja haasteet nähdään mahdollisuuksina oppia ja kehittyä.

Näemme viikoittain miten asiakkaamme kehittyvät saavat nopeasti tuloksia käyttöönoton jälkeen. Siksi Askele Insights -lisäosia on mahdollista kokeilla veloituksetta eri toiminnoilla. Maksuttoman kokeilujakson voi aktivoida varaamalla kartoituksen, jossa yhdessä Askeleen asiantuntijan kanssa käydään tiiviisti läpi sovellusten hyödyt. Samalla saat Askeleelta ehdotuksen Insights -lisäosien käyttöönotosta.

Askele Insights -lisäosat Visma Severa -toiminnanohjausjärjestelmälle on suunniteltu erityisesti projektinhallinnan, myynnin, esihenkilötyön, taloushallinnon ja raportoinnin tehostamiseen. Askele Insights mahdollistaa saumattoman yhteistyön ja tiedonkulun, mikä parantaa liiketoiminnan ohjaamisen laatua ja luotettavuutta. Askele Insights on siis paljon enemmän kuin pelkkä työkalu; se on apuri, joka tukee yritysten kasvua ja menestystä.

Matti Tiilikainen Askele Oy 2024

Kirjoittaja: Matti Tiilikainen

Kirjoittaja on Askele Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Matilla on yli 16 vuoden kokemus asiantuntijayritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvusta.